A
PROFILE
Laman Web Staf UPM
PUAN WAN NURYANI BINTI WAN MOHAMED ROSLY
PEGAWAI EKSEKUTIF 2
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR ( PENYELIDIKAN & INOVASI )
wannuryani
BM
EN

KEBERKESANAN KOMUNIKASI TERHADAP KUALITI KERJA KAKITANGAN PENTADBIRAN XYZ

- 26 Jun 2023
KEBERKESANAN KOMUNIKASI TERHADAP KUALITI KERJA KAKITANGAN PENTADBIRAN XYZ


1. LATAR BELAKANG KAJIAN
Komunikasi sangat penting bukan sahaja di dalam urusan individu sehari-hari. Justeru, di dalam sesebuah organisasi ia adalah menjadi titik punca sesebuah kejayaan yang melibatkan seluruh kakitangan dan sistem di dalam organisasi tersebut. Eva (n.d), menjelaskan adalah menjadi satu keutamaan bahawa pada setiap peringkat, waima kakitangan sokongan perlu memiliki tahap kemahiran berkomunikasi. Tahap komunikasi di dalam sesebuah organisasi membawa kepada kemajuan sesebuah organisasi. Priti (2013), menjelaskan komunikasi yang berkualiti adalah secara langsungnya berkait rapat dengan keharmonian mental kakitangan, kepuasan kerja, motivasi dan prestasi kerja.

Setiap individu perlu berkomunikasi antara satu sama lain. Kajian telah membuktikan bahawa seseorang individu perlu mengisi masa untuk bertukar mesej di antara 50% hingga 90%. Namun begitu, kekerapan untuk berkomunikasi akan lebih tinggi bagi individu yang mempunyai tanggungjawab yang tinggi. Ini dapat dibuktikan bagi seorang pengurus, masa untuk berkomunikasi dengan pekerja bawahan adalah 60% manakala eksekutif pula 70% hingga 80% diperuntukan masa untuk berkomunikasi (Adler & Rodman, 1991).
Terdapat beberapa jenis komunikasi organisasi dalaman (internal communication) yang selalunya berlaku di dalam sesebuah organisasi. Ia boleh dikategorikan seperti komunikasi vertikal, horizontal dan diagonal. Secara ringkasnya, komunikasi vertical berlaku di dalam hieraki dan proses komunikasi boleh berlaku daripada peringkat bawahan hingga keatas dan juga sebaliknya.

Amit Kumar Singh (2014), menyatakan bahawa dewasa ini komunikasi interpersonal adalah amat penting di dalam kejayaan sesebuah organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja. Ia seharusnya diadakan secara efektif untuk mencapai misi dan matlamat organisasi. McCroskey (2005), menjelaskan komunikasi horizontal lebih menjurus kepada komunikasi di antara rakan sejawatan di dalam organisasi. Komunikasi diagonal pula melibatkan antara individu daripada jabatan-jabatan yang berbeza dan melibatkan aras jawatan yang berbeza juga.

2. PERMASALAHAN KAJIAN

Kajian yang dijalankan adalah berkaitan dengan keberkesanan komunikasi dan implikasinya terhadap kualiti kerja di dalam sesebuah organisasi. Keberkesanan komunikasi amat penting bagi kakitangan pentadbiran agar dapat member kualiti kerja yang tinggi seterusnya dapat mencapai hala tuju dan matlamat organisasi. Secara automatik, sesebuah organisasi dapat menjalankan perkhidmatan yang ditawarkan dengan sistematik dan efektif.

Kaedah komunikasi yang diamalkan dalam sesebuah organisasi akan menyebabkan kepuasan atau ketidakpuasan kerja di kalangan kakitangan. Situasi ini sebenarnya telah lama menarik minat ahli intelektual dan masyarakat untuk membahasnya dengan lebih terperinci dan terbuka.

Azman (2015), menyatakan bahawa gaya kepimpinan yang bersifat transformasi perlulah dilaksanakan bagi memperbaiki kualiti interaksi dan komunikasi antara pengurus dan pekerja, dan seterusnya mendorong pekerja meningkatkan kualiti kerja mereka. Pengurus juga perlulah menggalakkan budaya kerja yang sihat dengan membudayakan kerja berkumpulan dimana ia dapat mengelakkan konflik dan juga dapat meningkatkan kualiti kerja mereka.
Turkalj & Fosic (n.d) Secara amnya, komunikasi adalah interaksi di antara sumber-sumber untuk menghantar maklumat kepada penerima, daripada seseorang penghantar mengkod pesanan dan memberi maklumbalas kepada sumber asas. Contohnya di dalam sesebuah organisasi, seseorang pegawai yang mempunyai masalah dengan pekerjanya boleh memberi nasihat dan bimbingan dengan menyampaikan maklumat dengan jelas. Oleh yang demikian, pegawai tersebut dapat menjelaskan apa yang dikehendaki daripada pekerjanya dan pekerjanya pula dapat memahami apa yang perlu di lakukan oleh mereka untuk mencapai sesuatu matlamat atau tugasan.
Komunikasi merupakan satu kemahiran atau suatu teknik jika dilaksanakan dan digunakan dengan efektif ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan. Ini bermakna jika kakitangan bijak berkomunikasi, maka dia mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi dimana dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan.

Abd. Samad (2013), di dalam kajiannya, sebagai pengurus mereka di dapati memainkan peranan penting dalam menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak. Hal ini demikian kerana dalam sesebuah organisasi, selain menerima maklumat, pengurus juga menyalurkan maklumat dengan bertujuan melancarkan perjalanan pengurusan organisasi. Peranan ini dimainkan oleh pengurus dan hal ini di dapati memberikan kesan terhadap peningkatan pengetahuan kakitangan eksekutif mahupun sokongan dan secara langsung memberi impak kepada komitmen mereka di dalam organisasi.
Komunikasi dua hala perlu untuk untuk mencapai kualiti sesuatu tugasan di dalam organisasi. Oleh yang demikian, adalah menjadi satu keperluan mengenalpasti sama ada keberkesanan komunikasi mempunyai hubungan terhadap kualiti kerja di kalangan kakitangan sesebuah organisasi.

Miller (2009), komunikasi memainkan peranan penting untuk mengelakkan kakitangan burnout di tempat kerja selain daripada emosi kakitangan yang perlu di titik beratkan. Komunikasi adalah saluran yang terbaik untuk merancang strategi, bekerjasama di dalam membuat keputusan dan sebagai medium sokongan untuk bersosial secara ukhwah dan harmoni.
Berdasarkan kepada penyataan masalah yang diutarakan, jelas menunjukkan bahawa kajian mengenai keberkesanan komunikasi dalam organisasi wajar dilaksanakan kerana tidak mustahil suatu hari nanti masalah kualiti kerja akan menyebabkan kecelaruan dan prestasi organisasi akan terjejas.

3. PERSOALAN KAJIAN
Persoalan kajian berikut dibentuk untuk memberi panduan kepada pelaksanaan kajian yang akan dijalankan :
i. Apakah yang menjadi faktor-faktor kelemahan komunikasi di dalam membentuk kualiti kerja di kalangan kakitangan pentadbiran XYZ
ii. Apakah terdapat kaedah komunikasi yang berkesan di kalangan kakitangan pentadbiran di dalam membentuk kualiti kerja
iii. Apakah wujud perbezaan komunikasi dengan faktor demografi di kalangan kakitangan pentadbiran XYZ

4. OBJEKTIF KAJIAN
Kajian ini secara umumnya bertujuan untuk mengkaji tahap keberkesanan komunikasi terhadap kualiti kerja di kalangan kakitangan pentadbiran XYZ

Secara khususnya pula, kajian ini bertujuan :
i. Mengenal pasti faktor-faktor kelemahan komunikasi yang mempunyai hubungan dengan kualiti kerja kakitangan pentadbiran XYZ
ii. Mengenal pasti tahap kualiti kerja kakitangan pentadbiran XYZ yang mempunyai hubungan dengan keberkesanan komunikasi
iii. Mengenal pasti kaedah-kaedah komunikasi yang berkesan di dalam meningkatkan kualiti kerja kakitangan pentadbiran XYZ

Wan Nuryani Wan Mohamed Rosly (JM 41128)
Program Sarjana Komunikasi Korporat, 2018

dibaca
519
IMEJ RAWAK
Londen van Andalas
ITEX2022
ARTIKEL
APRIL: BULAN KESEDARAN AUTISME SEDUNIA
KAJIAN MEMPERKASAKAN KESELAMATAN SIBER
KAEDAH AFFECTIVE DOMAIN DIBUKTI BERKESAN
BLOG